Friday
Nov212014

2014: Day 325

 

Rainy day in Houston

Thursday
Nov202014

2014: Day 324

 

Alignment

Wednesday
Nov192014

2014: Day 323

 

Seeing spots

Tuesday
Nov182014

2014: Day 322

 

No size fits all

Monday
Nov172014

2014: Day 321

 

First snowfall